jo.minskmazowiecki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki minskmazowiecki.pl
Strona główna strona główna 

Dostępność strony
 
 

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

Nazwa Gminy Mińsk Mazowiecki
Wójt Gminy  Antoni Janusz Piechoski
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14
Kod 05-300
Kontakt
tel., fax (25) 758-24-89

e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
2. Gminna Biblioteka Publiczna 
3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Godziny Funkcjonowania

poniedziałek

08 00 - 1800

wtorek

08 00 - 1600

środa

08 00 - 1600

czwartek

08 00 - 1600

piątek

08 00 - 1400
 

Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2018-09-22 10:26:32.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2018-09-22 10:26:32
Opublikowane przez: Arkadiusz Nowak

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.minskmazowiecki.pl